حامد سلطانی
30 اردیبهشت

شهر جهانی را در خور شهر جهانی بسازیم

تاریخی را که یزد ثبت میراث جهانی شد نمی توان از برگ زرین یزد و مردم شهر قنات و قنوت و قناعت  پاک کرد. تاریخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش موجی از هیجان و شادی در بین مردم شهر یزد و  در سطح ملی ایجاد کرد. پتانسیلی که سالها می تواند مشارکت مردم  شهر جهانی یزد برای ساختن شهری پویا و  در خور جهانی همراه داشته باشد. با شهرت گرفتن شهر جهانی یزد در بین گردشگران کل دنیا و مردم دنیا، بی شک شهر جهانی یزد مدیریتی در خور شهر جهانی یزد می خواهد. همراه با ثبت جهانی یزد به فاصله …

ادامه مطلب